تاریخ : 5 تیر 91
نویسنده : موسوی

در حالیکه مصر باستان در بستر تمدنی پیشرفته رشد میکرد، مردم آن بر این باور بودند که فرعونها پسران «اوزیریس» و بنابراین خدا هستند (تصویر 43). آثار هنری و سنگ نوشته‌های بسیار جالبی، آنها را به عنوان انسانهایی بی‌نقص تشریح میکند و در حالی که مردم خدایانی متعدد را می‌پرستیدند، فرعون فوق همه آنها بود (تصویر 44).
این باور مذهبی اولیه مصری، همچنان تا نزدیک به هزاران سال باقی ماند، تا اینکه یک فرعون همه چیز را تغییر داد. این فرعون «مرتد» که بود؟ نام او «آخِناتِن» بود (تصویر 45) و در همه مجسمه‌های باقیمانده با جمجمه‌ای کشیده دیده میشود. او که بود؟ بر اساس افسانه‌های مصری او نیز از سوی خدایانی فرستاده شده بود، که در زمان «تپ زپی» به زمین نازل شده بودند (تصویر 46). اما چرا عده بسیاری بر این باورند که او در واقع از ستاره‌ها آمده است؟
در 1352 پیش از میلاد، «آخِناتن» به عنوان دهمین فرعون از هجدهمین سلسله فراعنه، بر تخت جلوس کرد (تصویر 47). تقریبا بلافاصله، یک سری قوانین اصلاحی برای تغییرات مذهبی ایجاد کرد، شامل غدغن کردن اشاعه خدایان متعدد (تصویر 48).

 تصویر 43

 تصویر 44

 تصویر 45

 تصویر 46

 تصویر 47

 تصویر 48


Robert Bauval
عجیب بود که او بخواهد در یک حرکت همه چیز را بروبد، ولی او دستور داد تا همه پیکرنگاری‌ها از خدایان پیشین برچیده شوند. او تنها اجازه داد یک سمبل باقی بماند و آن هم سمبل «خورشید» بود (تصویر 49)، دقیقا یک «دایره خورشید» با بازوها یا شعاعهایی غریب به طرف پایین.

Giorgio A. Tsoukalos
چرا او چنین کاری کرد؟ چون بر اساس نوشته‌های او، بر اساس اشعاری که بعدها در باره او نوشته شد، او با یکی از موجوداتی که از آسمان نازل شده بودند ملاقات کرده بود، و به او گفته شده بود: راه درست، این است. «من خدای تو هستم» (تصویر 50 و 51).

این خدای خورشیدی، به عنوان «آتن» شناخته میشد. «آخناتن» اعلام کرد که فرستاده مستقیم «آتن» است.

Robert Bauval
«آخناتن» نیز مثل سایر فرعونها، خود را الهی میدانست. خدا بود. نه تنها خود او به خدا بودن خود باور داشت، بلکه همه مردمش هم او را خدا میدانستند (تصویر 52) و معنای خدا بودنش این بود که او از سوی این موجودات آسمانی برگزیده شده بود.

 تصویر 49

 تصویر 50

 تصویر 51

 تصویر 52


در سال چهارم پادشاهی‌اش «آخناتن» دستور ساخت پایتختی جدید را صادر کرد (تصویر 53). او این شهر را «امارنا» نام گذاشت و آن را به خورشید هدیه کرد. «آخناتن» ده سال پس از آن را در اینجا گذراند (تصویر 54). در زمانی که تغییر قوانین فرهنگ و هنر را بنا گذاشت، که شامل این بود که خود او چگونه ترسیم شود (تصویر 55).

Robert R. Cargill, PH.D
در پیکرنگاریهای مصری، فرعونهای مصر با هیئتهایی مثلثی نقش شده‌اند. .شانه‌های پهن و کمرهایی باریک، حالا ما به پیشوایان امروز که نگاه میکنیم، میدانیم که اغلب آنها شانه‌های پهن و کمرهای باریک ندارند اما ترسیم شاهان مصری با شانه‌های پهن و کمرهای باریک بسیار مهم بوده است (تصویر 56).