تاریخ : 31 خرداد 91
نویسنده : موسوی

تفسیر این داستانهای انجیل همچنین ما را به اندازه معینی مناظره و بحث و گفتگو نیز سوق میدهد. در حالیکه اغلب تنها یک «خدا» را میپذیرند که زندگی و سرنوشت انسان در دست اوست، گروهی دیگر استدلال میکنند که در واقع «خدایان» متعددی مسئول این امور هستند.

Giorgio A. Tsoukalos
در «عهد عتیق» کاملا روشن آمده است: «باشد که ما انسان را مشابه خود خلق کنیم، بر اساس آنچه که ما به آن راضی هستیم» (تصویر 167). این به لحاظ کلام دستور زبان، منطقی نیست، چون «خدا» را دارید و بعد کلمه «ما» آمده. متخصصین علوم الهیات میگویند که منظور از کلمه «ما» تثلیث است، «تثلیث مقدس». حال در واقع اگر بخواهید کلمه «خدا» را به «خدایان» تغییر دهید ناگهان این جمله معنی پیدا میکند. و سپس «خدایان»، «انسان را آفریدند شبیه خودشان».

Robert R. Cargill, PH.D
شما این جمله مرجع را دارید، «باشد که ما انسان را خلق کنیم به سان خود». در متون مذهبی متعددی، مشخصا کتاب مقدس عبری که مسیحیت نیز آن را میپذیرد، و در قرآن (تصویر 168) که مسلمانها به عنوان کتاب مقدس به آن احترام میگذارند، شما «خدا» را در جایگاه کلمه «جمع» میبینید و این به شکلی باور نکردنی جالب است.

آیا همه این متون مذهبی که داستانهای مشابهی دارند واقعا به این امکان اشاره دارند که موجوداتی از فضا در طول تاریخ از زمین دیدن کرده‌اند؟ (تصویر 169 و 170)

 تصویر 167

 تصویر 168

 تصویر 169

 تصویر 170


Bill Birnes, PH.D
واقعیت این است که داستان خلقت در انجیل ما، داستان خلقت در همه فرهنگهای دیگر در سراسر دنیاست. قصه سیل، تح