تاریخ : 5 مرداد 90
نویسنده : موسوی

     The Universe Farsi & English Subtitles

    
| The Universe | Season 1 Complete 
     | The Universe | S01 E01 | Secrets of the Sun (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E01 | Secrets of the Sun (highbury)
     | The Universe | S01 E02 | Mars The Red Planet (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E02 | Mars The Red Planet (highbury)
     | The Universe | S01 E03 | The End of the Earth (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E03 | The End of the Earth (highbury)
     | The Universe | S01 E04 | Jupiter The Gigant Planet (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E04 | Jupiter The Gigant Planet (highbury)
     | The Universe | S01 E05 | The Moon (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E05 | The Moon (highbury)
     | The Universe | S01 E06 | Spaceship Earth (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E06 | Spaceship Earth (highbury)
     | The Universe | S01 E07 | Inner Planets Mars Venus (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E07 | Inner Planets Mars Venus (highbury)
     | The Universe | S01 E08 | Saturn Lord of the Rings (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E08 | Saturn Lord of the Rings (highbury)
     | The Universe | S01 E09 | Alien Galaxies (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E09 | Alien Galaxies (highbury)
     | The Universe | S01 E10 | Life and Death of a Star (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E10 | Life and Death of a Star (highbury)
     | The Universe | S01 E11 | The Outer Planets (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E11 | The Outer Planets (highbury)
     | The Universe | S01 E12 | Most Dangerous Places (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E12 | Most Dangerous Places (highbury)
     | The Universe | S01 E13 | Search for ET (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E13 | Search for ET (highbury)
     | The Universe | S01 E14 | Beyond the Big Bang (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S01 E14 | Beyond the Big Bang (highbury)

     | The Universe | Season 2 Complete 
     | The Universe | S02 E01 | Alien Planets (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S02 E01 | Alien Planets (highbury)
     | The Universe | S02 E02 | Cosmic Holes (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S02 E02 | Cosmic Holes (highbury)
     | The Universe | S02 E03 | Mysteries of the Moon (Dr. Hamid Najarion)
     | The Universe | S02 E03 | Mysteries of the Moon (highbury)
     | The Universe | S02 E04 | The Milky Way (highbury)
     | The Universe | S02 E05 | Alien Moons (highbury)
     | The Universe | S02 E06 | Dark Matter Dark Energy (highbury)
     | The Universe | S02 E07 | Astrobiology (highbury)
     | The Universe | S02 E08 | Space Travel (highbury)
     | The Universe | S02 E09 | Supernovas (highbury)
     | The Universe | S02 E10 | Constellations (highbury)
     | The Universe | S02 E11 | Unexplained Mysteries (highbury)
     | The Universe | S02 E12 | Cosmic Collisions (highbury)
     | The Universe | S02 E13 | Colonizing Space (highbury)
     | The Universe | S02 E14 | Nebulas (highbury)
     | The Universe | S02 E15 | Wildest Weather in the Cosmos (highbury)
     | The Universe | S02 E16 | Biggest Things in the Space (highbury)
     | The Universe | S02 E17 | Gravityr (highbury)
     | The Universe | S02 E18 | Cosmic Apocalypser (highbury)

     | The Universe | Season 3 Complete
     | The Universe | S03 E01 | Deep Space Disasters (highbury)
     | The Universe | S03 E02 | Parallel Universes (highbury)
     | The Universe | S03 E03 | Light Speed (highbury)
     | The Universe | S03 E04 | 3ex in Space (highbury)
     | The Universe | S03 E05 | Alien Faces (highbury)
     | The Universe | S03 E06 | Deadly Comets and Meteors (highbury)
     | The Universe | S03 E07 | Living in Space (highbury)
     | The Universe | S03 E08 | Stopping Armageddon (highbury)
     | The Universe | S03 E09 | Another Earth (highbury)
     | The Universe | S03 E10 | Strangest Things (highbury)
     | The Universe | S03 E11 | Edge of Space (highbury)